Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi

Chỉ cần viết 6 chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Kinh

thay phap hoa tri tung chu dai biTên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ. Được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa (Hiện đang là TT Tu Viện Trúc Lâm Canada)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.
…….Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát………

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo dai tu dai bi tam thing quang cuuc kho cuuc nan quang the am bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo quang the am bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo phat duoc su bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo muc kien nieng bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo dai bi hoi thing phat bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo a di da phat

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 22 nhận xét)

Nam mo bon su thich ca mau ni phat

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 5 nhận xét)

Nam mo tam tho cuuc kho cuuc nan quang the am bo tac ma ha tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 5 nhận xét)

Nam mo quang the am bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 5 nhận xét)

Nam mo muc kien nieng bo tac

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 5 nhận xét)

Nam mo a di da phat

Dai thi vu
Khách
Dai thi vu (đã có 5 nhận xét)

Nam mo bon su thich ca mau ni phat

Trâm nguyễn Minh
Khách
Trâm nguyễn Minh (đã có 23 nhận xét)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT

Tư phúc hải
Khách
Tư phúc hải (đã có 8 nhận xét)

Nam mô a di đà phật

Tư phúc hải
Khách
Tư phúc hải (đã có 8 nhận xét)

Tụ phúc hải

Thanh chi
Khách
Thanh chi (đã có 1 nhận xét)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

nhanquabadoi
Thành viên
nhanquabadoi (đã có 6 nhận xét)

Nam mô a dí đà phật

wpDiscuz