Hạnh Giải Tương Ưng (rất hay) – Thầy Thích Pháp Hòa


Nhận pháp mới thầy Pháp Hòa

Pháp thoại Hạnh Giải Tương Ưng

hanh giai tuong ung thay thich phap hoa 2017Giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa tại chùa Vạn Hạnh Victoria tỉnh bang British Columbia, Canada

  • Âm thanh
5.0

Bạn cần hoặc đăng ký để lưu nội dung này.

Để lại nhận xét

avatar
đỗ thúy
Thành viên
đỗ thúy

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

đỗ thúy
Thành viên
đỗ thúy

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT !

đỗ thúy
Thành viên
đỗ thúy

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Vu Long Bui
Thành viên
Vu Long Bui

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lăc Tôn Phật.

Thuyết pháp 2018