Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – ĐĐ. Thích Tâm Nguyên Hoa Mặt Trời kỳ 1

Chủ đề: Hoa Mặt Trời kỳ 1

Khách mời: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Chứng minh: TT Thích Chân Tính

Dẫn Chương Trình: ĐĐ. Thích Tâm Nguyên