Lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019 của thầy Thích Chân Tính

Thầy trụ trì Thích Chân Tính gửi lời chào năm mới Kỷ Hợi 2019 trân trọng nhất tới Chư Tăng Ni và quý Phật tử về tham dự lễ đón giao thừa tại chùa Hoằng Pháp

Hơn 20 năm trước thầy có phát nguyện nếu có sống tới 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự nhập thất để đọc Tam Tạng Kinh Điển… mời nghe tiếp