Tám sự vi diệu của Như Lai – TT Thích Minh Thành 2019

Bài giảng Tám sự vi diệu của Như Lai do thầy Thích Minh Thành giảng trong khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 37 ngày 12-05-2019 tại đạo tràng Tu Viện Khánh An quận 12