Chuyên mục: Thích Chân Tính

Ngày Mai Nếu

Video Ngày Mai Nếu được TT Thích Chân Tính thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp(Khóa tu Phật thất) Bạn cần Đăng Nhập hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Giai Cấp

Video Giai Cấp được TT Thích Chân Tính thuyết giảng thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp Bạn cần Đăng Nhập hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.
Thuyết pháp 2019