Nguyện cho pháp thí này rộng rãi đến khắp mọi người, nếu có kẻ thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, tu hành mọi công đức
Thuyết pháp 2018