Án – Tát bàn ra phạt duệ (câu 7 và 8)

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghĩa của câu thứ 7 ÁN

Án nghĩa là “Bổn mẫu” là “Chú mẫu” mẹ của tất cả mọi thần chú. Cũng chính là “Phật mẫu” mẹ của tất cả chư Phật.

Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn có sẵn mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”

Thông qua năng lực của thần chú mà mười pháp muôn được hiển bày.

 1. Pháp môn thứ nhất là TỰ: là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự.
 2. Thứ hai là CÚ. Trong kinh văn hoặc trong thần chú, CÚ có nghĩa là một câu.
 3. Thứ ba là QUÁN: là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà hành trì.
 4. Thứ tư là TRÍ: là trí tuệ, dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. Còn “quán” là lưu xuất từ pháp môn Thiền định Ba La Mật.
 5. Thứ năm là HÀNH: nghĩa là tu tập, nương theo giáo pháp mà hành trì.
 6. Thứ sáu là NGUYỆN: nghĩa là cần phải phát nguyện, nương theo giáo pháp chân chính mà tu hành.
 7. Thứ bảy là GIÁO: nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quí vị không nương theo lời dạy của đức Phật mà tu hành, thì dù quí vị có tu hành đến nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy nhiên, để có thể tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của đức Phật thì trước hết, quí vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận.
 8. Thứ tám là LÝ: nghĩa là đạo lý. Nếu quí vị có thể nhập được vào Phật pháp vi diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quí vị không khế hội được diệu pháp này, thì quí vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quí vị có tu hành bao lâu đi nữa, cũng không đạt được sự thành tựu.
 9. Thứ chín là NHÂN: Trong đời này quí vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quí vị sẽ gặt được quả thù thắng, quả vi diệu và quả thanh tịnh.
 10. Thứ mười là QUẢ: Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân. Đó là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng.

an tat ban ra bat de chu dai bi cau 7 va 8

Như vậy từ chữ ÁN xuất sinh ra mười pháp môn vi diệu. Nên khi quí vị trì niệm thần Chú Đại Bi, niệm đến chữ án thì tất cả các loài quỷ thần đều chắp tay vô cùng cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần Chú Đại Bi. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ mà đến nỗi khiến cho các loài ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn.

Nghĩa của câu thứ 8 Tát bàn ra phạt duệ

Tát bàn ra, Hán dịch là TỰ TẠI. Nghĩa là khi quí vị trì tụng thần chú này, thì Tứ đại thiên vương đều đến làm Hộ pháp cho quí vị.

Phạt duệ, Hán dịch là Thế tôn, cũng dịch là Thánh tôn.

Nguyên câu chú Tát bàn ra phạt duệ có nghĩa là Tự tại Thế tôn. Tự tại Thánh tôn, tức là Đức Phật tự tại, ý là xưng tán Phật bảo.

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa của câu 1 (Nam mô a rị da) và 2 (Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da)

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ đề tát đỏa bà da (câu 3 và 4)

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa Ma ha tát đỏa bà ha – Ma ha ca lô ni ca da (câu 5 và 6)

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
 • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019