Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ đề tát đỏa bà da (câu 3 và 4)

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghĩa của câu thứ 3 Bà lô yết đế thước bát ra da

Bà lô yết đế thước bát ra da – Bà lô yết đế có nghĩa là QUÁN trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng được dịch là QUANG từ danh hiệu Vairocana (Tỳ lô giá na) nghĩa là Quang Minh Biến Chiếu – Hào quang chiếu khắp mọi nơi. Còn được dịch là: Sở quán sát nghĩa là cảnh giới được quán chiếu, được quán sát đến.

Thước bát ra da có nghĩa là tự tại.

Ý nghĩa toàn câu là quán chiếu quán sát một cách rộng khắp và tự tại. Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Bồ tát Quán Tự Tại, Bồ tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là quan sát, lắng nghe âm thanh ở cõi thế gian để cứu độ một cách tự tại.

ba lo yet de thuot bat ra da bo de tat doa ba da

Nghĩa của câu thứ 4 Bồ đề tát đỏa bà da

Bồ đề tát đỏa bà da – Mọi người đều biết Bồ đề xuất phát từ tiếng Phạn là Bodhi. Có nghĩa là Giác.

Tát đỏa có nghĩa là ĐỘ là vượt qua (bể khổ) cũng như đưa người khác vượt qua (bể khổ) đến bờ giải thoát.

Bồ Đề tát đỏa bà da có nghĩa là một vị Bồ tát đã tự giác ngộ giải thoát và giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ giải thoát như mình.

Bà da có nghĩa là đảnh lễ.

Da có nghĩa là khấu đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ ai? Đảnh lễ các vị Bồ Tát đã tự giác ngộ giải thoát cho chính mình rồi, còn giúp cho người khác được giác ngộ giải thoát.

Câu thần chú này là muốn nhắc đến Bồ Tát Bất Không Quyến Sách áp đại binh. Nghĩa là khi quí vị tụng câu thần chú này thì Bồ tát Bất Không Quyến Sách đem binh tướng của cõi trời đến để hộ trì cho quí vị

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa của câu 1 (Nam mô a rị da) và 2 (Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da)

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019