Cần Có Một Tấm Lòng

Video bài giảng Cần Có Một Tấm Lòng được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại CHÙA PHẬT BỬU – Hoàng Diệu – TP. Hồ Chí Minh

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019