Cắt chấp trước hết phiền não (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Thân mình cuối cùng cũng rả đi với thời gian. Tài sản, vật chất thì cũng chẳng qua giúp mình khi còn sống. Khi mất đi thân mình mất sắc pháp tan nhưng tâm pháp thì còn.

Tâm pháp còn cho nên nó mới quyết định được cảnh giới đi tới. Sắc pháp tan nhưng tâm mến ưa sắc pháp còn nên nó dẫn đi luân hồi.

Cho nên khi chúng ta còn sống không hiểu về tâm pháp của mình nên mình phóng vật dãi đãi chiều theo các tâm pháp bất thiện, tâm pháp vô minh, tâm pháp phiền não, tâm pháp ô nhiễm, tâm pháp chấp trước, tâm pháp hữu lậu, tâm pháp lậu hoặc cho nên chúng ta bị dòng nghiệp chi phối làm vọng động tâm thức dữ dội. Vì vậy, khi sống bị đau khổ, khi chết tan sắc pháp nhưng tâm pháp còn đồn trú nơi đó gây đau thương cho mình kiếp này và các kiếp sau… Mời nghe tiếp

Nghe giảng Cắt chấp trước hết phiền não

cat chap truoc het phien nao thay tri hue 2018Đạo tràng Chùa Từ Quang Bình Chánh tổ chức đại lễ Vu Lan và cung nghinh đại đức Thích Trí Huệ về chia sẻ thời tháp

Overall
5
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019