Dược sư sám pháp – thầy Thích Pháp Hòa tụng kinh

Tụng Dược Sư Sám Pháp bởi thầy Thích Pháp Hòa

kinh phap hoa thich phap hoa

Dược sư sám pháp căn cứ vào Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh mà trước tác thành một loại sám pháp

duc phat duoc su nhu laiDược Sư Sám chính là nói rõ lời thệ nguyện của Đức Dược Sư Như Lai, khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui, do ngài Thọ Chứng ở chùa Thiên Khê Đại Giác biên tập vào năm Khang Hi thứ 3 (1664) được gọi là Dược Sư Tam Muội Hành Pháp. Nghi thức Dược Sư Tam Muội Hành Pháp dung bao quát gồm 10 hạng mục:

1. Nghiêm tịnh đạo tràng, nêu ra phương pháp để trang nghiêm đạo tràng, treo tràng phan bảo cái năm sắc, lấy nước thơm rưới đất, tôn trí Thánh tượng Dược Sư ở giữa, bên trái là tượng của Bồ Tát Nhật Quang, bên phải tôn trí tượng Bồ Tát Nguyệt Quang.

2. Tịnh nghiệp, người tu hành nên mặc y phục mới hoặc sạch sẽ, trai giới tắm gội thanh tịnh, rồi sau đó mới tiến vào đạo tràng.

3. Cúng dường, hành giả sau khi vào đạo tràng, nên nhớ niệm công đức và bổn nguyện của Phật Dược Sư, sau đó mới cầm lư hương xướng:

Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Phật

Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Pháp

Nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tăng

Kế đến Thầy Duy Na xướng: “Thị chư chúng đẳng, các các hồ quì, nghiêm trì hương hoa như pháp cúng dường”.

Sau đó lại xướng:

Nguyện thử hương hoa vân

Biến mãn thập phương giới

Nhất nhất chư Phật độ

Vô lượng hương trang nghiêm

Cụ túc Bồ Tát đạo

Thành tựu Như Lai hương.

4. Thỉnh Tam Bảo chư Thiên, tức phụng thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật và các Đức Phật Thế Tôn, phụng thỉnh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Kinh và các Pháp bảo, phụng thỉnh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát cùng chư đại Bồ Tát, thập nhị Dược Xoa thần tướng, Thiên Long Hộ Pháp giáng lâm đạo tràng.

5. Tán thán, tức là tán thán công đức của Phật Dược Sư

6. Lễ kính, tức là lễ bái phụng thỉnh Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên

7. Phát nguyện trì chú, tức là phát mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư, rồi sau đó tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 108 biến

8. Sám hối, tụng văn sám hối, nguyện cho nghiệp chướng được tiêu diệt, đều được thanh tịnh

9. Đi nhiễu Phật, oai nghi trang nghiêm đi nhiễu bên phải tượng Phật, đại chúng đồng âm xướng:

Nam mô thập phương Phật

Nam mô thập phương Pháp

Nam mô thập phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát

Đi 3 vòng hoặc 7 vòng, sau đó đến chỗ tượng Phật xướng tam tự quy y.

10. Tư duy nghĩa xứ, tức là quán tưởng thân tướng quang minh của Phật Dược Sư mà tu tập tam muội.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019