Kinh Bát Đại Nhân Giác – Thầy Thích Thiện Xuân 2017

Tại Hiền Như Tịnh Thất El Monte, California Hoa Kỳ thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ thời pháp về Kinh Bát Đại Nhân Giác

kinh bat dai nhan giac thay thich thien xuan 2017

Dịch chữ Hán kinh Bát Đại Nhân Giác

Sa-môn An Thế Cao, thời Hậu Hán Phiên âm và dịch chữ Việt: Thích Nhật Từ

爲 佛 弟 子 – Vi Phật đệ tử – Là đệ tử Phật
常 於 晝 夜 – Thường ư trú dạ – Ngày cũng như đêm
至 心 誦 念 – Chí tâm tụng niệm – Luôn nhớ tám điều
八 大 人 覺 – Bát đại nhân giác – Đại nhân giác ngộ

弟 一 覺 悟 – Đệ nhất giác ngộ – Giác ngộ thứ nhất:
世 间 無 常 – Thế gian vô thường – Thế gian vô thường
國 土 危 脆 – Quốc độ nguy thuý – Đất nước mong manh
四 大 苦 空 – Tứ đại khổ không – Bốn đại khổ, không
五 陰 無 我 – Ngũ ấm vô ngã – Năm uẩn vô ngã
生 滅 變 異 – Sanh diệt biến dị – Sanh diệt thay đổi
虛 僞 無 主 – Hư nguỵ vô chủ – Không có thực thể
心 是 惡 源 – Tâm thị ác nguyên – Tâm là nguồn ác
形 爲 罪 藪 – Hình vi tội tẩu – Thân là rừng tội
如 是 觀 察 – Như thị quán sát – Quán thấy như trên
漸 離 生 死 – Tiệm ly sanh tử. – Vẫy chào sinh tử.

弟 二 覺 知 – Đệ nhị giác tri – Giác ngộ thứ hai:
多 欲 爲 苦 – Đa dục vi khổ – Tham nhiều khổ nhiều
生 死 疲 勞 – Sinh tử bì lao – Sanh tử do dục
從 貪 欲 起 – Tùng tham dục khởi – Thực tập ít muốn
少 欲 無 爲 – Thiểu dục vô vi – Trải nghiệm vô vi
身 心 自 在 – Thân tâm tự tại. – Thân tâm tự tại.

弟 三 覺 知 – Đệ tam giác tri – Giác ngộ thứ ba:
心 無 厭 足 – Tâm vô yểm túc – Tâm không biết đủ
唯 得 多 求 – Duy đắc đa cầu – Tham muốn không dừng
增 長 罪 惡 – Tăng trưởng tội ác – Tội lỗi càng tăng
菩 薩 不 爾 – Bồ tát bất nhĩ – Bồ tát khác người
常 念 知 足 – Thường niệm tri túc – Tâm luôn biết đủ
安 貧 守 道 – An bần thủ đạo – Giữ đạo thanh cao
唯 慧 是 業 – Duy tuệ thị nghiệp – Trí tuệ số một.

弟 四 覺 知 – Đệ tứ giác tri – Giác ngộ thứ tư:
懈 怠 墮 落 – Giải đãi đoạ lạc – Lười biếng sa đọa
常 行 精 進 – Thường hành tinh tấn – Tinh tiến hướng thiện
破 煩 惱 惡 – Phá phiền não ác – Chuyển hóa phiền não
崔 伏 四 魔 – Tồi phục tứ ma – Dẹp sạch bốn ma
出 陰 界 獄 – Xuất ấm giới ngục. – Thoát ngục ấm, giới.

弟 五 覺 悟 – Đệ ngũ giác ngộ – Giác ngộ thứ năm:
愚 癡 生 死 – Ngu si sinh tử – Ngu nên sinh tử
菩 薩 常 念 – Bồ tát thường niệm – Bồ-tát chính niệm
廣 學 多 聞 – Quảng học đa văn – Học rộng hiểu nhiều
增 長 智 慧 – Tăng trưởng trí tuệ – Trí tuệ ngời sáng
成 就 辯 才 – Thành tựu biện tài – Tài năng vô tận
教 化 一 切 – Giáo hóa nhất thiết – Giáo hóa chúng sinh
悉 以 大 樂 – Tất dĩ đại lạc. – Được an vui lớn.

弟 六 覺 知 – Đệ lục giác tri – Giác ngộ thứ sáu:
貧 苦 多 怨 – Bần khổ đa oán – Nghèo hay oán trách
橫 結 惡 緣 – Hoạnh kiết ác duyên – Gặp nhiều nghịch duyên
菩 薩 布 施 – Bồ-tát bố thí – Bồ-tát bố thí
等 念 冤 親 – Đẳng niệm oán thân – Không chút phân biệt
不 念 舊 惡 – Bất niệm cựu ác – Không ghìm thù xưa
不 憎 惡 人 – Bất tắng ác nhơn – Chẳng ghét người ác.

弟 七 覺 悟 – Đệ thất giác ngộ – Giác ngộ thứ bảy:
五 欲 過 患 – Ngũ dục quá hoạn – Năm dục gây hoạ
雖 爲 俗 人 – Tuy vi tục nhân – Sống giữa dòng đời
不 染 世 樂 – Bất nhiễm thế lạc – Không nhiễm thói tục
常 念 三 衣 – Thường niệm tam y – Chỉ mặc ba y
瓶 缽 法 器 – Ngõa bát pháp khí – Mỗi ngày đi bát
至 願 出 家 – Chí nguyện xuất gia – Chí nguyện xuất trần
守 道 清 白 – Thủ đạo thanh bạch – Giữ đạo thanh cao
梵 行 高 遠 – Phạm hạnh cao viễn – Giới đức ngời sáng
慈 悲 一 切 – Từ bi nhất thiết – Thương yêu muôn loài.

弟 八 覺 知 – Đệ bát giác tri – Giác ngộ thứ tám:
生 死 熾 然 – Sinh tử xí nhiên – Sinh tử bừng cháy
苦 惱 無 量 – Khổ não vô lượng – Khổ não vô cùng
發 大 乘 心 – Phát đại thừa tâm – Phát tâm đại thừa
普 濟 一 切 – Phổ tế nhất thiết – Cứu độ tất cả
願 代 眾 生 – Nguyện đại chúng sinh – Thay thế chúng sinh
受 無 量 苦 – Thọ vô lượng khổ – Chịu các đau khổ
令 諸 眾 生 – Linh chư chúng sinh – Giúp cho chúng sinh
畢 竟 大 樂 – Tất cánh đại lạc – Đạt được niết-bàn.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019