Kinh Cầu An tụng bởi thầy Thích Pháp Hòa

Kinh Cầu An phẩm Pháp Môn

Kinh vu lan được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa (Hiện đang là TT Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada – Tu Viện Tây Thiên AB, Canada)

NGUYỆN HƯƠNG

kinh cau an thich phap hoa tung kinh

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,
Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai.
Cầu xin nhân loại lên bờ giác,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,
Lòng thành gởi tận chốn bao la.
Cầu xin Tam bảo thường gia hộ,
Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

Đốt nén tâm hương ở Ta Bà,
Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca
Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,
Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn,
Thân của Ngài vô tận phước lành.
Từ bi cứu khổ độ sanh.
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

LỄ PHẬT

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT.(1 lạy)

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT TÔN PHÁP.(1 lạy)

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT HIỀN THÁNH TĂNG.(1 lạy)

NAM MÔ TỐI THƯỢNG THỪA VIÊN GIÁO DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH.(1 lạy)

NAM MÔ CỬU VIỄN THẬT THÀNH ĐẠI ÂN GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.(1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA KINH CHỨNG TÍN THỊ HIỆN ĐA BẢO NHƯ LAI.(1 lạy)

Nam mô Oai Âm Vương Phật.
Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật.
Nam mô Không Vương Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Đăng Vương Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.
Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô A Súc Phật.
Nam mô Tu Di Đảnh Phật.
Nam mô Thiện Đức Phật.
Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô A Súc Phật.

Nam mô Tu Di Đảnh Phật.

Nam mô Thiện Đức Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật.

Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

NAM MÔ ĐÔNG  PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Sư Tử Âm Phật.

Nam mô Sư Tử Tướng Phật.

NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) 

Nam mô Hư Không Trụ Phật.

Nam mô Thường Diệt Phật.

NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) 

Nam mô Đế Tướng Phật.

Nam mô Phạm Tướng Phật.

NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) 

Nam mô Tu Di Tướng Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật.

NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) 

Nam mô Vân Tự Tại Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.

NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật.

NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) 

Nam mô Tịnh Thân Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hoa Túc An Hành Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Danh Tướng Phật.

Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Pháp Minh Phật.

Nam mô  Phổ Minh Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa  Phật.

Nam mô Bảo Tướng Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.

Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật.

Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.

Nam mô Bất Hưu  Tức Bồ Tát.

Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát.

Nam mô Dược Vương Bồ Tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.

Nam mô Dũng Thí Bồ Tát.

Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.

Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.

Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát.

Nam mô Đại Lực Bồ Tát.

Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát.

Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát.

Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát.

Nam mô Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Bảo Tích Bồ Tát.

Nam mô Đạo Sư Bồ Tát.

Nam mô Diệu Quang Bồ Tát.

Nam mô Đức Tạng Bồ Tát.

Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát.

Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát.

Nam mô Trí Tích Bồ Tát.

Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.

Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát.

Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.

Nam mô Hoa Đức Bồ Tát.

Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.

Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nam mô Trì Địa Bồ Tát.

Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.

Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.

NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy)

Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.

Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát.

Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát.

NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy)

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy) 

Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.

Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy) 

Nam mô Đại Phạm Thiên Vương.

Nam mô Đế Thích Thiên Vương.

Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Nam mô Trì Quốc Thiên Vương.

NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN. (1 lạy)

Nam mô Sư Tử Âm Phật.
Nam mô Sư Tử Tướng Phật.
NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Hư Không Trụ Phật.
Nam mô Thường Diệt Phật.
NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Đế Tướng Phật.
Nam mô Phạm Tướng Phật.
NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Tu Di Tướng Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật.
NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Vân Tự Tại Phật.
Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.
NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy)

Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật.
NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT .(1 lạy)

Nam mô Tịnh Thân Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Hoa Túc An Hành Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Danh Tướng Phật.
Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật.
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Pháp Minh Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật.
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật.
Nam mô Bảo Tướng Phật.
Nam mô Thiên Vương Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.
Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật.
Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT .(1 lạy)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát.
Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Dũng Thí Bồ Tát.
Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát.
Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát.
Nam mô Đại Lực Bồ Tát.
Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát.
Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát.
Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Bảo Tích Bồ Tát.
Nam mô Đạo Sư Bồ Tát.
Nam mô Diệu Quang Bồ Tát.
Nam mô Đức Tạng Bồ Tát.
Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát.
Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát.
Nam mô Trí Tích Bồ Tát.
Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát.
Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát.
Nam mô Diệu Âm Bồ Tát.
Nam mô Hoa Đức Bồ Tát.
Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát.
Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Trì Địa Bồ Tát.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.
Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy)

Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát.
Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát.
Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát.
NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy)NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy)

Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng.
Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng.
NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy)Nam mô Đại Phạm Thiên Vương.
Nam mô Đế Thích Thiên Vương.
Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương.
Nam mô Trì Quốc Thiên Vương.
NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN .(1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn
Quan Âm cam lộ cứu trần gian
Trời người trong sạch vào pháp giới
Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.
NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)
Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.
Đấng đại tự tại! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.
Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên.
Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.
Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.
Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnh phúc.
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ
Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.
Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.
Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.
NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian
Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh
Mười phương chư Phật hiện thân vàng
NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)
Phật pháp cao siêu rất thẩm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần).

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019