Ma ha tát đỏa bà ha – Ma ha ca lô ni ca da (câu 5 và 6)

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghĩa của câu thứ 5 Ma ha tát đỏa bà ha

Ma ha tát đỏa bà ha – Ma ha có 3 nghĩa:

  1. Ma ha với nghĩa là Đại: tức chỉ cho người phát tâm bồ đề rộng lớn.
  2. Ma ha với nghĩa là Đa: tức chỉ cho số lượng. Có rất nhiều người phát tâm bồ đề.
  3. Ma ha với nghĩa là Thắng: tức nói đến những người đã phát tâm bồ đề rộng lớn đều đạt đến chỗ thành tựu viên mãn, được nhiều lợi lạc rất thù thắng.

ma ha tat doa ba da ma ha lo ni ca da

Tát đỏa nghĩa của chữ Tát đỏa trong câu chú này không giống như nghĩa trong câu trên. Trong câu chú trên, Tát đỏa có nghĩa là ĐỘ, vượt qua bờ bên kia. Có nghĩa là giải thoát. Còn trong câu chú này. Tát đỏa có nghĩa là “Dõng mãnh giả” là người can đảm, không sợ hãi. Cũng có nghĩa là “Tinh tấn giả“, là người tu hành rất siêng năng.

Bà Da Hán dịch là “Hướng tha đảnh lễ” nghĩa là: Con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ tát, là những người rất dõng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ sợ hãi, và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát này.

Các vị đại Bồ tát đã tự giác ngộ, giải thoát cho chính mình rồi còn phát nguyện giúp cho vô số chúng sanh khác được giác ngộ và giải thoát như mình.

Nghĩa của câu thứ 6 Ma ha ca lô ni ca da

Ma ha có 3 nghĩa: lớn, nhiều và thù thắng như trên đã giảng.

Ca lô Hán dịch là BI.

Ni ca nghĩa là TÂM.

Hợp lại, Ma ha ca lô ni ca có nghĩa là “Tâm đại bi“.

Da có nghĩa là đảnh lễ, như đã giảng ở trên. Toàn câu chú Ma ha ca lô ni ca da có nghĩa là: Cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại bi tâm Đà la ni.

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa của câu 1 (Nam mô a rị da) và 2 (Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da)

➤ Mời quý vị xem lại nghĩa Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ đề tát đỏa bà da (câu 3 và 4)

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019