Thật sự tu hành ở ta bà một ngày bằng Thế Giới Cực Lạc trăm năm – HT Tịnh Không

Tác giả HT Tịnh Không thuyết giảng Thật sự tu hành ở ta bà một ngày bằng Thế Giới Cực Lạc trăm năm.

that su tu hang o ta ba bang mot tram nam the gioi cuc lac tinh khongTrai giới, đại sư Vọng Tây nói: trai giới là bát trai giới, nên nói đồng với một ngày. Đây là cư sĩ tại gia tu hành, tu giới luật, họ ngày ngày làm họ sẽ làm không được; một ngày, vào lúc quí vị được nghỉ phép, quí vị dùng thời gian một ngày để trì giới, giới một ngày này quí vị trì được là giới của người xuất gia. Cũng tức là nói tôi sống một ngày cuộc sống của người xuất gia. Thực sự phát tâm để làm, công đức vô lượng.

Thắng tại vô lượng thọ quốc vi thiện bách tuế, trong kinh Phật lại nói, trong kinh Bảo Tích Văn Thù Sư Lợi thọ ký hội, có một đoạn kinh văn như thế này: nếu có chúng sanh ở nơi cõi Phật kia trăm ngàn vạn năm, tu các phạm hạnh, không bằng ở nơi thế giới Ta bà này vì chúng sanh sanh khởi tâm từ bi chỉ trong khoảng thời gian khảy móng tay, công đức có được cũng nhiều hơn thế, hà huống có thể trú tâm thanh tịnh trong một ngày một đêm.

Đoạn trước trong kinh văn có nói rõ vì sao, nói rõ thế gian này tu thiện khó quá khó quá, thế giới cực lạc tu thiện thì rất dễ dàng, khó mới đáng quý, tức là trong môi trường không thể mà quí vị có thể làm được, vậy là rất đáng quý. Thời xưa, chúng ta trì giới tu thiện không đáng quý, vì sao vậy? Người người đều làm được, xã hội phổ biến đều như vậy, trong xã hội đó tìm ra một người xấu không dễ, hiện nay ngược lại, hiện nay trong xã hội này, tìm người xấu thì nhiều lắm nhiều lắm, tìm một người thiện như tìm lông phượng sừng lân, tìm không ra. Thế giới Cực Lạc là thái bình thịnh thế, người đều là người tốt, ở thế giới đó tìm không ra một người ác, tu thiện dễ dàng. Xã hội hiện tại của chúng ta so với Thế giới Cực Lạc lại là tương phản. Có thể ở trong ngũ trược ác thế mà không bị cảnh giới bên ngoài dao động, người ở Thế giới Cực Lạc không ai không tán thán quí vị, không ai không khâm phục quí vị. Vì sao vậy? Họ nếu đến thế gian này họ sẽ bị nhiễm ô, quí vị có thể không bị nhiễm ô, điều này thật không dễ. Nhờ vào điểm này họ khâm phục quí vị, sẽ tán thán quí vị. Ngay chư Phật Bồ Tát cũng sẽ tán thán quí vị. Nếu quí vị đọa lạc, quí vị đọa vào ba đường ác, người ta nhìn thấy chẳng có chút ngạc nhiên nào, vì sao vậy? là hiện tượng bình thường, trong cuộc đời quí vị có thể duy trì, đó là hi hữu, thật hiếm có. Hiện tượng này tạo thành như thế nào? Chúng ta biết, đó là dạy học. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc trở thành tốt đẹp như vậy, chỉ là một nguyên nhân, quí vị nhất định phải biết. Phật A Di Đà giảng kinh không gián đoạn. Thế giới đó khoa học tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay chỉ có thể dùng giống như truyền phát truyền hình, truyền phát mạng internet, truyền phát hiện trường cho quí vị, làm cho quí vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Thế giới Cực Lạc không như vậy, Thế giới Cực Lạc bất luận ở nơi nào, quí vị vào giảng đường để nghe kinh, quí vị thực sự thấy A Di Đà Phật ở đó, A Di Đà Phật phân thân, A Di Đà Phật hóa thân, hóa thân phân thân và chân thân đều giống nhau. Cho nên Thế Giới Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu A Di Đà Phật? Kể không hết! Trong mỗi giảng đường quí vị đi xem xem, đều là A Di Đà Phật ở đó giảng kinh, hơn nữa không thể nghĩ bàn, quí vị muốn nghe kinh gì, ngài liền giảng kinh đó cho quí vị, quí vị nghe được chính là kinh đó. Tôi muốn nghe Kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghe được toàn là Kinh Vô Lượng Thọ, quí vị muốn nghe Kinh Kim Cang, hai chúng ta ngồi cùng nhau, quí vị nghe được chính là Kinh Kim Cang, tuyệt diệu! Không trở ngại lẫn nhau, không chút tạp loạn nào. Muốn nghe Kinh Hoa Nghiêm, đúng thật họ nghe được Kinh Hoa Nghiêm. Muốn nghe Bát Nhã, thì họ nghe được là kinh Bát Nhã, Phật đối với sự giáo hóa của tất cả đại chúng, trước nay chưa từng gián đoạn, luôn giúp quí vị thành Phật. Quí vị thành Phật, và cấp bậc so với Phật A Di Đà hoàn toàn tương đồng. Quí vị sẽ không thua Phật A Di Đà tí nào, sẽ không thiếu hơn một chút nào so với Phật A Di Đà. Quí vị thật sự học đến rốt ráo viên mãn, lấy được học vị A Di Đà Phật, xưng là Diệu Giác Như Lai, trở về với Thường Tịch quang. Thường Tịch quang chính là Đại bát niết bàn. Đại Bát niết bàn chính là tự tánh, tự tánh viên mãn. Chúng ta trong đời này có được một cơ hội như vậy, hiện tại cơ hội nằm trong tay chúng ta, phải giác ngộ cao độ. Nếu như quí vị không nắm vững được, thì cơ hội này lập tức vuột mất, được lại thêm một lần nữa không phải là việc đơn giản như vậy. Cho nên gặp được phải biết gặp được là điều đáng quý, phải biết được cơ hội lần này là cơ hội hiếm có. Kệ khai kinh nói: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được một ngày như vậy, tức là quí vị gặp được Kinh Vô Lượng Thọ này, quí vị nghe được câu danh hiệu Phật này, vô lượng kiếp đến nay điều hi hữu khó gặp quí vị đã gặp rồi, nếu như quí vị không nắm chắc nó, nếu như quí vị không chăm chỉ làm, đáng tiếc quá! Cho nên đầu tiên đối với nhân duyên này, phải có nhận biết đúng đắn, quí vị mới không sống lãng phí. Chắc chắn trong một kiếp này thành tựu.

Hựu Tư Ích Kinh viết: nhược nhân ư tịnh quốc trì giới mãn nhất kiếp, thử độ tu du gian hành từ vi tối thắng. Đây đều là lúc Phật đang giảng kinh, Ngài nói ra cho chúng ta. Tịnh quốc chính là Thế giới Cực Lạc, ở Thế giới Cực Lạc trì giới thời gian mãn một kiếp, thì tại thế giới hiện tiền của chúng ta, dùng là khoảng tu du, động một niệm tâm từ bi, sự thù thắng này so với ở Thế giới Cực Lạc trì giới mãn một kiếp còn thù thắng hơn. Điều này nên nhớ kỹ, nhất định không nên hiểu sai ý nghĩa đó. Hiểu sai thế nào? Thế giới này rất tốt, tôi hà tất phải đến Thế giới Cực Lạc, tôi không cần đi nữa. Ở thế giới này tu thù thắng hơn Thế giới Cực Lạc quá nhiều, quí vị sai rồi, ý nghĩa không phải là ở đây, thế giới này tu hành khó quá, cho nên làm một tí việc tốt, mọi người đều tán thán quí vị, làm việc xấu có nhiều hơn nữa người khác không phê bình quí vị, không nói quí vị. Đây đều là một câu nói tán thán quí vị khó mới đáng quý. Trong gian nan như vậy, quí vị vẫn có thể phát tâm bồ đề; trong thời loạn thế như vậy, đời ác năm trược quí vị vẫn có thể trì giới thanh tịnh, thật không dễ dàng. Tán thán thực sự là quí vị trong thế giới này có thể buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, sự tán thán đó là thực sự, không phải là giả, vì sao vậy? Thành Phật rồi. Quí vị không thành Phật được, quí vị vẫn phải tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo, vậy thì quí vị so sánh thế nào cũng không sánh được với Bồ Tát của Thế giới Cực Lạc. Bồ Tát hạ hạ phẩm vãng sanh quí vị cũng không sánh được. Vì sao vậy? Trong cuộc đời họ, chắc chắn chứng đắc quả vị cứu cánh, chúng ta không được vậy. Chúng ta xem xem đoạn trước sẽ biết, có địa ngục, có ngạ quỷ, súc sanh đang đợi đấy. Quí vị làm sao có thể sánh kịp người khác? Cho nên những lời này, họ tán thán dụng ý chủ yếu nhất là ở đâu? Chúng ta biết được đó là khó được mới đáng quý. Trong thế giới ác mà hành thiện rất khó, đặc biệt là hiện nay, quí vị muốn làm một chút việc tốt, cũng chướng ngại khắp nơi, quí vị còn có thể không thối tâm, còn tiếp tục làm nữa, chúng ta đọc những kinh văn này liền biết được. Chúng ta gặp phải khổ nạn, chư Phật Bồ Tát đang tán thán, chỉ cần chúng ta tinh tấn bất thối, kiên trì bất thối, chúng ta cầu nguyện vãng sanh Tịnh Độ, nguyện này nhất định thành tựu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá
Overall
5
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019