Tội Và Phước

Video bài giảng TỘI VÀ PHƯỚC được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết tại TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – Lễ Hủy Kị Tôn Sư

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019