Tụng Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến – Thầy Thích Huệ Duyên

chu dai bi thich tri thoat

Tụng chú đại bi thầy Thích Huệ Duyên

Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú đại bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Trì tụng 21 biến bằng ngôn ngữ tiếng việt bởi thầy Thích Huệ Duyên

Quán thế âm bồ tát vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà ẩn hiện ra cuộc đời để cứu khổ. Là vì vị đại bồ tát cũng là vị phổ Phật nên có vô lượng chư thiên, chư bồ tát và các chư thần gia hộ mỗi khi chúng ta tụng tới chú đại bi.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019