Tụng kinh vu lan bởi thầy Thích Pháp Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa Tụng Kinh

Kinh vu lan được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa (Hiện đang là TT Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada – Tu Viện Tây Thiên AB, Canada)

tung kinh vu lan thay thich phap hoa

Chia làm 2 phần:

  1. Kinh Vu Lan Bồn
  2. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu

KINH VU LAN BỒN

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật
độ hám. (3 lần)
(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang
trán niệm bài cúng hương).

NIỆM HƯƠNG CẦU NGUYỆN
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thệ trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.

XƯNG TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

ĐẢNH LỄ
➤ Chí tâm đảnh lễ:
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập
phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam
Bảo. (1 lạy )
➤ Chí tâm đảnh lễ:
Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ
Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh
Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy )
➤Chí tâm đảnh lễ:
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di
Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại
nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ
Tát. (1 lạy )

TÁN LƯ HƯƠNG
Hương thơm vừa đốt lên
Pháp giới đều thấm nhuần
Hải hội chư Phật đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật đều hiện thân.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

★ Xem trực tiếp kinh Vu Lan Bồn & Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019