Biết chấp nhận mới có thể an lạc – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe giảng pháp thoại Biết chấp nhận mới có thể an lạc bởi thầy Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada