Danh mục: Thích Phước Nghiêm

Thỉnh pháp mới nhất của thầy Thích Phước Nghiêm, nghe thuyết pháp và tải về mp3, xem video thuyết giảng hay nhất, khóa tu niệm Phật

Tu là trị bệnh – Thầy Thích Phước Nghiêm

Chủ đề Phật học: Tu là trị bệnh Chúng ta nói tu nhưng mỗi người thử nhìn và chiêm nghiệm lại phải là tu giùm không, tức là tu cho người khác chứ không phải tu cho mình (nhìn lỗi người khác chứ không phải nhìn lỗi mình) Chúng ta tu vẫn tu khổ vẫn khổ vì sao? Mời nghe tiếp Pháp thoại được thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân

Sự và Lý – Thượng tọa Thích Phước Nghiêm

Pháp thoại nói về Sự và Lý Con đường Sanh Tử – Thượng tọa Thích Phước Nghiêm thuyết giảng khóa tu ngày an lạc lần thứ 90 chùa Bửu Quang Trần Xuân Soạn quận 7