Bốn pháp sống an lạc – ĐĐ Thích Tâm Chánh 2019

Bài giảng chủ đề Bốn pháp sống an lạc được thầy Thích Tâm Chánh chia sẻ

Trích: có 4 pháp có thể giúp người tại gia an lạc, lợi ích cho đời sau đó là: Tín đầy đủ, giới đầy đủ, thí đầy đủ và tuệ đầy đủ

.