Chim con chết đói – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Pháp thoại Chim con chết đói của thầy trụ trì Thích Chân Tính

Chia sẻ nhân quý Phật tử về chùa Hoằng pháp tu khóa tu Em về bên Phật