Thẻ: Giảng giải Chú Đại Bi

Chú Đại Bi và Sự linh ứng của Quan Âm Bồ Tát

Thường ngày chúng ta niệm tới danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà ít ai biết nhiều về kinh Quan Âm tức là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Và càng ít ai hiểu được nghĩa lý sâu xa của nó. Đặc biệt trong quyển kinh này có bài chú, gọi là Chú Đại Bi (Lưu ý: Kinh và chú khác nhau – Kinh là bài pháp Đức Phật dạy chúng ta tu, chú là ngôn ngữ tổng trì tức là từ bài chú đó có nhiều nghĩa khác nhau, chú còn có giá trị nữa là sắc ... Xem thêm

Án – Tát bàn ra phạt duệ (câu 7 và 8)

Nghĩa của câu thứ 7 ÁN Án nghĩa là “Bổn mẫu” là “Chú mẫu” mẹ của tất cả mọi thần chú. Cũng chính là “Phật mẫu” mẹ của tất cả chư Phật. Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn có sẵn mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu” Thông qua năng lực của thần chú mà mười pháp muôn được hiển bày. Pháp môn thứ nhất là TỰ: là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự. ... Xem thêm

Ma ha tát đỏa bà ha – Ma ha ca lô ni ca da (câu 5 và 6)

Nghĩa của câu thứ 5 Ma ha tát đỏa bà ha Ma ha tát đỏa bà ha – Ma ha có 3 nghĩa: Ma ha với nghĩa là Đại: tức chỉ cho người phát tâm bồ đề rộng lớn. Ma ha với nghĩa là Đa: tức chỉ cho số lượng. Có rất nhiều người phát tâm bồ đề. Ma ha với nghĩa là Thắng: tức nói đến những người đã phát tâm bồ đề rộng lớn đều đạt đến chỗ thành tựu viên mãn, được nhiều lợi lạc rất thù thắng. Tát đỏa nghĩa của chữ Tát đỏa trong câu ... Xem thêm

Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ đề tát đỏa bà da (câu 3 và 4)

Nghĩa của câu thứ 3 Bà lô yết đế thước bát ra da Bà lô yết đế thước bát ra da – Bà lô yết đế có nghĩa là QUÁN trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng được dịch là QUANG từ danh hiệu Vairocana (Tỳ lô giá na) nghĩa là Quang Minh Biến Chiếu – Hào quang chiếu khắp mọi nơi. Còn được dịch là: Sở quán sát nghĩa là cảnh giới được quán chiếu, được quán sát đến. Thước bát ra da có nghĩa là tự tại. Ý nghĩa toàn câu là quán chiếu quán sát ... Xem thêm

Nam mô a rị da (câu 2)

Nghĩa của câu thứ 2 Nam mô a rị da Nam mô a rị da – Nam mô như đã giảng ở Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, nghĩa là “đem hết thân tâm, tánh mạng quy y và kính lễ, học tập chư Phật và chư Bồ Tát” A rị có nghĩa là “Thánh giả”. Có nghĩa là người xa lìa tất cả các ác pháp. Nên Nam mô A rị da có nghĩa là kính lễ các bậc Thánh giả, người đã xa lìa tất cả các pháp bất thiện.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da (câu 1)

Nói tổng quát. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da có nghĩa là Xin quy y Tam Bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương. Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Nhưng quí vị có biết Nam mô có nghĩa là gì không? Chắc là rất ít người biết được. Cách đây vài năm, có lần tôi đã đặt vấn đề này trong một pháp hội nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả. Nam ... Xem thêm