Cuộc đời tu hành của Thầy Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp

Pháp thoại Cuộc đời tu hành của thầy trụ trì Thích Chân Tính

Chia sẻ nhân quý Phật tử về chùa Hoằng pháp tu niệm Phật một ngày