Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng

Giải thích câu nói Dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đây là bài kệ tán kinh Pháp Hoa

Thuyết giảng bởi thầy Thích Pháp Hòa