Đời có vay có trả – Phật pháp vấn đáp 2022

Phật pháp vấn đáp 2022 của Thầy Thích Trí Huệ – Đời có vay có trả

Bạch thầy Thích Trí Huệ đời có vay có trả sao con thấy người làm ác vẫn sống nhỡn nhơ vui vẻ, còn người làm  thiện đôi khi con thấy nạn tới liền liền & có những trường hợp sao biết mình đã vay, khi trả rồi có biết mình trả hay chưa