Giáo sư Lê Văn Lan – Dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên

Dẫn chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7 bởi Thầy Thích Tâm Nguyên

Tìm về cội nguồn văn hóa tâm linh của dân tộc cũng là tìm về những nếp sống nếp nghĩ của cha ông và tìm lại giá trị thuần lương thiện mỹ bao đời nay

Giáo sư Lê Văn Lan trong chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Một người hầu như gắn báo suốt cuộc đời của mình để tìm kiếm và giữ gìn giá trị cho dân tộc ta.

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính