Gửi lời chào tạm biệt – Thầy Thích Chân Tính

Thầy trụ trì Thích Chân Tính Gửi lời chào tạm biệt

Trước hết thầy xin sám hối về sự nhập thất của thầy quá bất ngờ, không thông báo cho đại chúng biết.

Hơn 20 năm trước thầy đã có lời phát nguyện, hơn 60 tuổi thầy sẽ tạm dừng mọi Phật sự để nhập thất đọc tam tạng kinh điển. Mời quý vị thiện hữu nghe tiếp.