Hạnh Khất Thực 2019 – TT Thích Thiện Thuận

Thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ bài pháp Hạnh Khất Thực 2019 trong 3 tháng an cư tại chùa Dược Sư, huyện Xuyên Mộc, BR-VT

Hạnh Khất Thực để gieo duyên với Phật tử tại gia và cũng để giản tiện bớt đi để Chư Tăng có nhiều thời gian để tu tập thiền định.