Kinh vô ngã tướng – TT Thích Nhật Từ 2019

Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng pháp thoại Kinh vô ngã tướng trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ quận 10