Làm Phật trước rồi mới biết đến Phật ★ Phật tử Tuấn Phương

Dẫn chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 9 bởi Thầy Thích Tâm Nguyên

Mỗi chương trình Hoa Mặt Trời, chúng ta sẽ có một vị khách mời có nhân duyên với nhà Phật. Và câu chuyện Hoa Mặt Trời lần này rất đặc biệt. Nhiều người trong chúng ta biết đến Phật trước rồi mới đến đạo Phật còn khách mời chúng ta lại có một nhân duyên khác, làm Phật rồi sau này mới biết đến Phật.

Phật tử – Diễn viên Tuấn Phương trong chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính