Lễ Quy Y Tam Bảo (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Giải thích chi tiết về năm giới khi phát tâm Quy Y

Video phát lại Lễ Quy Y Tam Bảo

Thầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte California, đất nước Hoa Kỳ