Lời nói cũng phải tu – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Lời nói cũng phải tu

Thân làm lành, lời nói cũng phải lành.

Nói lời lành tức là tránh lời ác (nói dối, nói đâm thọc, nói lời hung dữ và nói lời thiêu dệt)

Xa lìa nói dối được 10 công đức. Chúng ta chỉ được nói dối khi bảo vệ mạng sống con người và loài vật. Xuất phát từ tâm từ bi.

Tại Dược Sư Bảo Tự Cabramatta thành phố Sydney Úc Châu, thầy Thích Pháp Đăng chia sẻ thời pháp Lời nói cũng phải tu