Nghi thức tụng niệm – Thầy Thích Trí Thoát

Pháp thoại video Nghi thức tụng niệm

Thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như El Monte miền bắc California, đất nước Hoa Kỳ

Giải thích chi tiết các buổi tụng kinh nên dùng loại kinh nào.