Nghiệp nặng hóa nhẹ, nghiệp nhẹ hóa không – TT Thích Trí Huệ 2022

Kinh tứ thập nhị chương, Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không – Thầy Thích Trí Huệ mới nhất 2022

Thầy Thích Trí Huệ giảng Kinh tứ thập nhị chương. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không

Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!
(Trích Kinh Tứ Thập Nhị Chương)