Ngọn Đuốc Tâm (hay lắm) – Thầy Thích Trí Thoát

Bài pháp thoại Ngọn Đuốc Tâm

Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Thoát tại Tịnh Thất Hiền Như California, Hoa Kỳ