Nhân quả của việc Sát Sanh và Phóng Sanh – Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Nhân quả của việc Sát Sanh và Phóng Sanh

Trong kinh lăng già Phật có dạy “Ăn thịt cùng với sát sanh đồng tội, trong tất cả nghiệp tội, nghiệp giết hại là nặng nhất”. Trong kinh niết bàn Phật có nói “Việc ăn thịt là đoạt mất hạt giống đại từ”, trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng dạy “Người ăn thịt thì chỗ cầu công đức đều không thành tựu”. Như vậy, việc ngăn cấm sát sanh vâng lời Phật dạy thể hiện trọn nhất là chỗ ăn chay.

Di tích cấp tỉnh thành phố chùa Linh Sơn, tại đây thầy Thích Pháp Đăng đến chia sẻ thời pháp chủ đề Nhân quả của việc Sát Sanh và Phóng Sanh