Pháp-Thoại – Thượng tọa Thích Trí Thoát

Chủ đề bài giảng Pháp-Thoại

Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Thoát (hiện đang là trụ trì chùa Linh Sơn – Canada) tại Hiền Như Tịnh Thất, miền bắc California, đất nước Hoa Kỳ