Radio Sức mạnh của sự dịu dàng – Thầy Thích Minh Niệm 2021

Radio Sức mạnh của sự dịu dàng số thứ 5 – Tác giả: Mai Hồng Huy | Diễn đọc: Hà Trần

Radio Sức mạnh của sự dịu dàng do thầy Thích Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện

Trích: Những người có khả năng dịu dàng họ rất mạnh nhưng sức mạnh của họ đến từ đâu?