Sở hữu biến hành – Tâm vô tham, vô sân, hành xả

TÂM VÔ THAM VÔ SÂN HÀNH SẢ Thầy Thích Trí Huệ mới nhất 2022

Thầy Thích Trí Huệ giảng Sở hữu biến hành – Tâm vô tham, vô sân, hành xả.

Dù bất kỳ việc gì chúng ta nhìn dù cho nó tốt đẹp, hay xấu xa.. Tất cả những cái xung quanh mình xảy ra thì đó là quả của nghiệp