Tham Sân Si Ở Đâu – Thầy Thích Minh Thành 2018

Pháp thoại Tham Sân Si Ở Đâu

Mục đích Đạo Phật tu để đoạn dứt Tham Sân Si, vậy Tham Sân Si nó ở đâu? 

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Xá Lợi ngày 15-7-2018