Tu Khổ Hạnh Đầu Đà Không Phải Là Tu Ép Xác – Thích Tâm Đức

Ngày 04-06-2019 thầy Thích Tâm Đức giảng Tu Khổ Hạnh Đầu Đà Không Phải Là Tu Ép Xác trong khóa tu niệm Phật 102 tại Chùa Long Thành, Long Hồ – Vĩnh Long