Tụng kinh kỳ siêu cho chư hương linh thờ tại chùa

Chùa Bát Nhã ngụ tại First Street Santa Ana, Bang California, Hoa Kỳ. Trưa chủ nhật hàng tuần đều có tụng thời kinh cúng chư hương linh thờ tại chùa