Viên Âm – Thầy Thích Pháp Hòa 2019

Nghe giảng pháp thoại Viên Âm do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Viên Âm Montgomery, Alabama

Nhiều người thấy việc đi chùa là chuyện ruồi bu. Nhiều người nghĩ tôi tội lỗi gì phải đi chùa, tôi tội lỗi gì phải sám hối. Có nhiều người nghĩ làm cực khổ xong để ăn để hưởng thụ… Phật pháp khó nghe bởi gì người ta không cảm thấy nó cần….