Ăn chay làm những gì bị tội – Thầy Thích Trí Huệ 2021

Tất cả tội phước khi ăn chay

Chia sẻ pháp âm Ăn chay làm những gì bị tội bởi thầy Thích Trí Huệ.

Ăn chay nấu mặn có tội không?

Ăn chay mà còn sát sanh thì có tội không?

Ăn chay mà còn nhổ cỏ, cắt cây nhổ rau có tội không?

Ăn chay mà có vợ thì có tội không?